Subvencións a programas de estadías formativas en entidades e empresas vinculadas a sectores económicos estratéxicos de Galicia (Programa xuventude Mentoring na empresa)

Obxectivo: Reforzar a empregabilidade e as habilidades e competencias profesionais das persoas mozas rexistradas no SNGJ, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través de programas de estadías formativas en empresas ou entidades públicas ou privadas, vinculadas a sectores estratéxicos en Galicia:

 • Aeronáutica.
 • Agroalimentación.
 • Biotecnoloxía.
 • Automoción.
 • Enerxías renovables.
 • Madeira/forestal.
 • Metal mecánico.
 • Naval.
 • Pedra natural.
 • Téxtil/moda.
 • Tecnoloxías da información e da comunicación.
 • Calidade de vida e benestar

Orzamento: O importe total destinado ao financiamento destas axudas ascende a 1.289.507,48 euros, cofinanciados polo Fondo Social Europeo (FSE). Establécese un financiamento a tipo fixo, en función dos custos directos de persoal subvencionables máis o 40 % destes custos directos de persoal para outros custos directos e indirectos vinculados á actividade subvencionada. En todo caso, o importe máximo da axuda para conceder a cada entidade beneficiaria establécese en 120.000 €.

Beneficiarios

 • As entidades privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas con sede permanente ou domicilio social en Galicia que desenvolvan actividades non eido dá mocidade e/ou do emprego, e cumpran vos requisitos establecidos na convocatoria.
 • Vos concellos galegos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello, cuxa titularidade corresponda integramente a leste, así como as entidades resultantes dá fusión de concellos